Povećanje razvoja proizvoda i usluga koji proizlaze iz aktivnosti istraživanja i razvoja – faza II (IRI)

Otvoreni natječaji

Cilj: Razvoj za tržište novih proizvoda (dobara i usluga) unutar jedne ili više odabranih IRI tema u sklopu Pozivom identificiranih prioritetnih tematskih i pod tematskih područja S3, putem jačanja kapaciteta poduzeća za istraživanje, razvoj i inovacije te poticanja suradnje između poduzetnika i institucija za istraživanje i razvoj.

Prihvatljivi prijavitelji: Mala, srednja i velika poduzeća

Prihvatljivi partneri: Poduzetnici i/ili organizacije za istraživanje i širenje znanja koji doprinose svojim znanjem, resursima (stručnim, financijskim, iskustvenim i administrativnim kapacitetima) i istraživačkim kapacitetima u provedbi projekata istraživanja i razvoja

Ukupna alokacija: 770.000.000,00 HRK

Najniži i najviši iznos potpore: 1.000.000 – 30.000.000 HRK

Intenzitet potpore:

Trajanje projekta: do 42 mjeseca od dana predaje projektnog prijedloga, odnosno najkasnije do 30. rujna 2023. godine, ovisno što nastupi prije

Održivost projekta: 3 godine za mala i srednja poduzeća, 5 godina za velika poduzeća od završnog plaćanja po Ugovoru

Područje ulaganja: tematska i pod-tematska prioritetna područja S3

Prihvatljive aktivnosti:

 1. Aktivnosti istraživanja i razvoja
  • industrijsko istraživanje (TRL 2 – 4),
  • eksperimentalni razvoj (TRL 5 – 8),
  • studije izvedivosti.
 2. Aktivnosti početnih ulaganja u materijalnu i nematerijalnu imovinu u cilju jačanja vlastitih inovacijskih kapaciteta za poduzetnike koji provode ili planiraju provoditi vlastite projekte istraživanja i razvoja.

Prihvatljivi troškovi:
A. Troškovi istraživanja i razvoja

1. Troškovi plaća osoblja zaposlenog kod prijavitelja i partnera (istraživača, tehničara i ostalog pomoćnog osoblja) koji će raditi na provedbi Projekta

2. Neizravni troškovi

3. Troškovi amortizacije instrumenata i opreme

4. Ostali izdaci poslovanja koji uključuju:

  • troškove materijala, potrošne robe i sličnih proizvoda
  • troškove upravljanja projektom (troškovi za usluge vanjskog stručnjaka za upravljanje projektom, te troškovi za usluge stručnjaka za javnu nabavu);
  • troškove u svezi s ispunjavanjem uvjeta informiranja i vidljivosti,
  • troškove revizije
  • troškove za provedbu dodatnih aktivnosti kojima se ostvaruje pozitivan utjecaj na horizontalna načela,
  • trošak objavljivanja vlastitih rezultata istraživanja i trošak priopćavanja rezultata projekta širokom krugu na konferencijama, objavom, u repozitorijima s javnim pristupom, ili besplatnim računalnim programima i računalnim programima s otvorenim kodom. Trošak je dozvoljen ili za prijavitelja ili za partnera;

5. Troškovi istraživanja koje se provodi na temelju ugovora, znanja i patenata koji se pribavljaju ili licencijom ustupaju od drugih strana po tržišnim uvjetima, te troškovi savjetodavnih i sličnih usluga koje se upotrebljavaju isključivo za projekt.

6. Trošak izrade studije izvedivosti

7. Troškovi za partnera koji nema sjedište, odnosno poslovnu jedinicu ili podružnicu u RH, a sudjeluje u projektu

8. PDV na prihvatljive troškove za koje prijavitelj ne može osigurati njegov povrat

B. Troškovi početnih ulaganja u materijalnu i nematerijalnu imovinu

1. Troškovi ulaganja u materijalnu imovinu koja se koristi za aktivnosti Projekta (laboratoriji za istraživanje i razvoj, strojevi i oprema);

2. Troškovi ulaganja u nematerijalnu imovinu

3. PDV na prihvatljive troškove za koje prijavitelj ne može osigurati njegov povrat

Rok za podnošenje projektnih prijava: od 14. veljače 2020. godine u 11:00 sati do iskorištenja sredstava ili najkasnije do 29. lipnja 2020. godine u 11:00 sati

Javite nam se s Vašim idejama kako bi na vrijeme pripremili projektnu prijavu!

 

Izbornik
Font Resize
Contrast