Route 66 – COVID-19 zajam za obrtna sredstva

Novosti i zanimljivosti

U okviru mjera pomoći gospodarstvu povezanih s posljedicama pandemije COVID-19, HAMAG BICRO je aktivirao mjeru COVID-19 zajam za obrtna sredstva. U nastavku donosimo kratki pregled najbitniji informacija u zajmu.

Cilj: Osigurati dodatnu likvidnost mikro, malim i srednjim subjektima malog gospodarstva uz smanjenje kamatne stope i smanjenje razine potrebnih sredstava osiguranja

Prihvatljivi prijavitelji: mikro, mala i srednja poduzeća koja moraju dokazati da je korona virus imao negativan utjecaj na poslovanje u vidu pada prihoda od minimalno 20% u prvom kvartalu ili jednakog predviđenog pada prihoda u narednim kvartalima 2020. godine uslijed jednog ili više razloga:

 • otkazivanja ugovornih poslova i/ili narudžbi, rezervacija, eventa, kongresa i sl.
 • nemogućnosti ili otežane isporuke naručenih i proizvedenih roba, odnosno nemogućnosti izvršenja ugovorenih radova ili usluga i sl.
 • nemogućnosti ili otežane mogućnosti kupnje sirovina, repromaterijala, alata i strojeva neophodnih za poslovanje i sl.
 • ili drugih razloga koje je moguće dokazati (npr. mjesečni ili kvartalni PDV obrasci iz kojih je vidljivo smanjenje vrijednosti izlaznih računa), ovisno o specifičnosti pojedine djelatnosti.

Uvjeti prihvatljivosti:

 • mikro, mala i srednja poduzeća koja ostvaruju dobit
 • imaju više od 50% privatnog vlasništva
 • nisu društvo u poteškoćama
 • imaju minimalno 1 zaposlenog na puno radno vrijeme
 • imaju registrirano mjesto poslovanja i obavljati djelatnost u Republici Hrvatskoj, a gospodarska djelatnost za koju je isplaćen zajam mora se nalaziti u Republici Hrvatskoj i društvo za istu mora biti registrirano

Neprihvatljive djelatnosti:

 • Ribarstvo i akvakultura
 • Primarna poljoprivredna proizvodnja
 • Proizvodnja duhana i destiliranih alkoholnih pića te povezanih proizvoda i trgovina njima
 • Proizvodnja oružja i streljiva te trgovina njima
 • Kasina i istovjetna poduzeća
 • Ograničenja informatičkog sektora: istraživanje, razvoj ili tehničke aplikacije povezane s elektroničkim podatkovnim programima ili rješenjima kojima su ciljevi
  • podupiranje svih aktivnosti uključenih u ograničene sektore iz prethodnih točaka
  • igre na sreću i kasina na internetu
  • pornografija
  • nezakonit ulazak u elektroničke podatkovne mreže
  • nezakonito preuzimanje elektroničkih podataka

Iznos: do 750.000,00 HRK

Kamatna stopa: 0,25%

Rok korištenja: do 6 mjeseci

Poček: do 12 mjeseci ukoliko je rok otplate najmanje 2 godine

Rok otplate: do 5 godina uključujući poček

Instrument osiguranja: Zadužnica korisnika zajma

Krajnji korisnici ne plaćaju naknadu za odobrenje zajma.

Potpora se smatra potporom male vrijednosti, odnosno de minimis potporom te se ne može dodijeliti ukoliko prelazi limit od  200.000 EUR

 Prihvatljivi troškovi: obrtna sredstva

Rok važenja financijskog instrumenta: do iskorištenja sredstava, a najkasnije do 31.12.2020. godine.

Potrebna dokumentacija:

 • Obrazac zahtjeva za zajam
 • Skupna izjava
 • Tablica kreditne zaduženosti
 • Poslovni plan kroz pitanja
 • Statusna dokumentacija
  • Samo za slobodna zanimanja – dokument odobrenja za rad od nadležne institucije
 • Financijska dokumentacija (ovisno o pravnom obliku prijavitelja)
  • Obveznici poreza na dobit:
   • Godišnji financijski izvještaji za protekle dvije poslovne godine sastavljeni sukladno Zakonu o računovodstvu (u elektroničkom obliku u standardiziranom FINA formatu)
   • Bruto bilanca za razdoblje od zadnjeg dostupnog financijskog izvještaja do zadnjeg dana u mjesecu prije predaje Zahtjeva za zajam
  • Obveznici poreza na dohodak:
   • Prijava/Rješenje poreza na dohodak za protekle dvije godine poslovanja s prilozima: Pregled primitaka i izdataka, Popis dugotrajne imovine – obrazac DI, Evidencija o tražbinama obvezama – obrazac TO ne stariji od 30 dana od dana zaprimanja Zahtjeva u HAMAG-BICRO
  • Podaci o solventnosti (BON 2 / SOL 2) ne stariji od 30 dana od dana zaprimanja Zahtjeva u HAMAG-BICRO
  • Potvrda porezne uprave o stanju duga prema državi ne starija od 30 dana od dana zaprimanja Zahtjeva u HAMAG-BICRO
  • Kreditno izvješće Hrvatskog registra obveza po kreditima (HROK) ne starije od 60 dana od dana zaprimanja Zahtjeva u HAMAG-BICRO / za zaduženja koja nisu vidljiva u HROK-u ili za poduzetnike koji ne mogu dobiti HROK (obrti, OPG, slobodna zanimanja) – očitovanje vjerovnika o stanju duga i urednosti otplate po svim postojećim zaduženjima
  • Preslike osobnih iskaznica osoba u upravljačkoj i vlasničkoj strukturi prijavitelja (za vlasnike udjela 25% i više)
  • Dokaz o ostvarenom padu prihoda od minimalno 20% u prvom kvartalu 2020. ili jednakog predviđenog pada prihoda u narednim kvartalima 2020. godine u vidu:
   • mjesečnih ili kvartalnih PDV obrazaca iz kojih je vidljivo smanjenje vrijednosti izlaznih računa
   • potpisane raskide ugovora ili potpisane dopise/izjave o otkazivanju narudžbe roba/usluga
   • potpisane dopise/izjave dobavljača iz inozemstva da nisu u mogućnosti dostaviti robu/uslugu
   • drugo, ovisno i specifičnosti pojedine djelatnosti

Pad prihoda se uspoređuje s istim razdobljem u 2019.g., odnosno za prijavitelje koje u tom period nisu bili osnovani sa zadnjim kvartalom u 2019.g.. Za djelatnosti kojima nije naložena obustava rada Odlukom Stožera Civilne zaštite Republike Hrvatske (npr. trgovina na malo mješovitom robom, pekarnice, taxi službe i sl.) nije moguće odobriti zajam na temelju projekcije pada prihoda nego isključivo na temelju dokazanog pada prihoda u prvom kvartalu

Ukoliko imate nedoumice, dodatna pitanja ili želite više informacija o temi, možete nas kontaktirati putem telefona na +385 95 610 0120 ili putem email-a na ured@uspjesankorak.hr.

Pogledajte i naše ostale članke iz Route 66.

Izbornik