Route 66 – ESIF zajmovi

Novosti i zanimljivosti

Kako je i najavljeno, Vlada Republike Hrvatske je donijela Odluku o usvajanju izmjena programa ESIF mikro i malih zajmova i jamstva HAMAG BICRO-a.

Program je stupio na snagu 19. ožujka 2020., a važit će do iskorištenja sredstava ili najkasnije do 31. prosinca 2023. godine.

Što to točno znači za poduzetnike i što donose izmjene, pojasnit ćemo u nastavku.

Obzirom na ozbiljnost trenutne situacije, nove mjere se donose na dnevnoj bazi, tako da postoji mogućnost da će se i uvjeti koje ćemo navesti u nastavku promijeniti u skorije vrijeme. Pratit ćemo izmjene te ih navesti u novim tekstovima.

Koji instrumenti su na raspolaganju

Osim standardnih ESIF Mikro i Malih investicijskih zajmova te ESIF Mikro i Malih zajmova za ruralni razvoj, od 23. ožujka 2020. godine, dostupan je i ESIF zajam za obrtna sredstva (neslužbeno nazvan COVID-19 zajam).

Tko se može prijaviti

Za ESIF Mikro i Male investicijske zajmove mogu se prijaviti mikro, mali i srednji poduzetnici, uključujući i novoosnovane poslovne subjekte, te fizičke osobe koje još nemaju osnovani poslovni subjekt ali će ga osnovati ukoliko se zajam odobri.

Za ESIF Mikro i Male zajmove za ruralni razvoj mogu se prijaviti mikro, mali i srednji poduzetnici prema uvjetima propisanim mjerama Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. godine prihvatljivim za financiranje iz ovog instrumenta.

Za ESIF zajam za obrtna sredstva mogu se prijaviti mikro i mali poduzetnici, uključujući i novoosnovane poslovne subjekte.

U nastavku ćemo se koncentrirati na ESIF investicijske zajmove i ESIF zajmove za obrtna sredstva.

Poduzeća moraju zadovoljiti nekoliko uvjeta:

 • morate imati registriranu djelatnost za koju se traži zajam i baviti se tom djelatnošću
 • morate imati više od 50% udjela u poduzeća
 • morate imati minimalno 1 zaposlenu osobu ili ćete minimalno 1 osobu zaposliti u roku od 6 mjeseci od iskorištenja sredstava zajma
 • ne smijete biti u blokadi duže od 30 dana u posljednjih 6 mjeseci
 • morate imati podmirene obveze prema državi

Iako je prihvatljiva većina djelatnosti, ovim programima se ne može financirati ulaganje u slijedeće djelatnosti:

 • trgovina na malo motornim gorivima i mazivima u specijaliziranim prodavaonicama (benzinske postaje)
 • djelatnost Taxi službe i djelatnost iznajmljivanja i davanja u zakup (leasing) automobila i motornih vozila (rent-a car)
 • djelatnost cestovnog prijevoza tereta
 • trgovačke djelatnosti
 • djelatnosti izdavanja novina i drugih povremenih izdanja, djelatnosti proizvodnje i emitiranja radijskog i televizijskog sadržaja, djelatnosti novinskih agencija kao i uslužnih djelatnosti agencija za oglašavanje i odnosa s javnošću
 • poljoprivredne i ribarske djelatnosti (ulaganje u ove djelatnosti se prijavljuje na zajam za ruralni razvoj)
 • djelatnosti proizvodnje duhana i destilirana alkoholna pića
 • djelatnosti proizvodnja oružja i streljiva te trgovina njima
 • djelatnosti kasina i istovjetnih poduzeća
 • nezakonite gospodarske djelatnosti
Koji su uvjeti zajmova

ESIF investicijski zajmovi

Ovisno o iznosu koji vam treba, možete se prijaviti za mikro zajam (1.000 – 25.000 EUR) ili mali zajam (25.000,01 – 50.000 EUR). U obzir se uzima srednji tečaj HNB-a na dan podnošenja zahtjeva.

Rok otplate za mikro zajam je od 1 do 5 godina uključujući poček, dok je rok otplate malog zajma od 1 godine do 10 godina uključujući poček. Poček može biti do 12 mjeseci ukoliko je otplata minimalno 2 godine. Rok korištenja zajma je od 3 do 6 mjeseci od dana potpisivanja Ugovora o zajmu, što znači da se sredstva moraju namjenski potrošiti u tom roku.

Ono što se promijenilo u programu je kamatna stopa za mikro i mali zajam koja sad iznosi od 0,10 do 0,5%, ovisno o mjestu ulaganja. To znači da ukoliko će vaše ulaganje biti u županiji koja prema indeksu razvijenosti pripada I. skupini JRS (jedinica regionalne samouprave), vaša kamata će iznositi 0,10%. Kod mjesta ulaganja u županije koja pripadaj II. skupini JRS kamatna stopa će iznositi 0,25%, a kod mjesta ulaganja u županijama koje pripadaju III. i IV. skupini, kamatna stopa će iznositi 0,50%. Za lakši pregled pogledajte tablicu.

 

Indeks razvijenosti županije

Kamatna stopa – ESIF investicijski zajmovi

III. i IV. skupina jedinica regionalne samouprave

0,50%

II. skupina jedinica regionalne samouprave

0,25%

I. skupina jedinica regionalne samouprave

0,10%

Kojoj skupini pripada županija mjesta ulaganja možete pogledati ovdje – Indeks razvijenosti županije.

Od instrumenta osiguranja se traži zadužnica korisnika zajma, no ovisno o procjeni rizika HAMAG-BICRO može zatražiti i neke druge instrumente osiguranja.

ESIF zajam za obrtna sredstva

Moguće je zatražiti mikro zajam u iznosu 1.000 – 25.000 EUR po srednjem tečaju HNB-a na dan podnošenja zahtjeva. Rok otplate je od 1 do 3 godine, uključujući poček. Poček može biti do 12 mjeseci ukoliko je otplata minimalno 2 godine.

Kamatna stopa iznosi od 0,50 do 1,0%, ovisno o mjestu ulaganja, a prilikom definiranja kamatne stope uzima se u obzir kojoj skupini pripada županija mjesta ulaganja, isto kao i kod ESIF investicijskih zajmova.

Indeks razvijenosti županije

Kamatna stopa – ESIF zajam za obrtna sredstva

III. i IV. skupina jedinica regionalne samouprave 1,00%
II. skupina jedinica regionalne samouprave 0,75%
I. skupina jedinica regionalne samouprave 0,50%

Od instrumenta osiguranja se traži zadužnica korisnika zajma, no ovisno o procjeni rizika HAMAG-BICRO može zatražiti i neke druge instrumente osiguranja.

U što se može ulagati

ESIF investicijski zajmovi

Ulaganje mora biti u osnovna sredstva, odnosno u materijalnu i nematerijalnu imovinu koja vam je potrebna za rad. Moguće je ulagati i u obrtna sredstva (ona sredstva koja se u pravilu obrnu u poslovnom ciklusu unutar 1 godine, primjerice zalihe sirovina, nedovršenih proizvoda, poluproizvoda, gotovih proizvoda, trgovačke robe…) do najviše 30% iznosa zajma. Dok se na iznos osnovnih sredstava obračunava kamatna stopa od 0,1 do 0,5%, na iznos obrtnih sredstava se obračunava kamatna stopa od 0,5 do 1,0%, ovisno kojoj skupini pripada županija mjesta ulaganja.

ESIF zajam za obrtna sredstva

Ulaganje mora biti 100% u obrtna sredstva, a može biti u svrhu:

 • financiranja trajnih obrtnih sredstava s ciljem omogućavanja bržeg rasta poslovanja i povećanja tržišnog udjela poduzetnika
 • modernizacije i proširenja već postojećeg poslovanja
 • financiranje tekućih obveza koje nastaju u redovnim poslovnim aktivnostima
 • zadržavanja postojećih i povećanje broja novih radnih mjesta
 • financiranja obrtnih sredstva za nesmetano obavljanje proizvodnje
 • postizanja, održavanja i poboljšanja likvidnosti poduzetnika
 • povećanja konkurentnosti
 • podmirenja obveza prema dobavljačima
 • priprema izvoza
 • poboljšanja kvalitete usluge u turističkoj sezoni

Pri tome će se financirati slijedeći troškovi:

 • priprema proizvodnje
 • sirovina i materijal,
 • ostali proizvodni troškovi,
 • troškovi zaposlenih,
 • novo zapošljavanje,
 • zakup poslovnog prostora,
 • režijski troškovi,
 • opći troškovi

Ono što se ne može financirati ovim programom (ni ESIF investicijskim zajmom, ni ESIF zajmom za obrtna sredstva) je:

 • financiranje PDV-a
 • refinanciranje postojećih obveza
 • podmirenje obveza nastalih 4 mjeseca prije zaprimanja zahtjeva za zajam
 • investicije koje služe u osobne svrhe
 • izgradnja ili kupnja stambenih i poslovnih prostora radi prodaje ili iznajmljivanja osim u svrhu obavljanja turističke djelatnosti koju obavlja podnositelj zahtjeva
 • kupnja vlasničkih udjela u drugim subjektima
 • kupnja nekretnina i pokretnina od povezanih osoba
 • kupnja osobnih vozila
 • kupnja poslovnih prostora u fazi izgradnje
Što vam treba od dokumentacije

ESIF investicijski zajmovi

Dokumentacija je nešto opširnija i potrebno je priložiti poslovni plan. Poslovni plan mora sadržavati minimalno osnovne elemente poslovnog plana – podatke o poduzetniku i poduzeću, opis poslovanja, opis tržišta i konkurencije, opis investicije, struktura ulaganja, strukturu troškova i prihoda, projekcijea računa dobiti i gubitka te financijski i ekonomski tok za cijelo vrijeme otplate zajma.

Potrebno je dostaviti slijedeće:

 • obrazac zahtjeva za zajam
 • izjava o korištenim potporama male vrijednosti i državnim potporama
 • izjave o utvrđivanja statusa subjekta malog gospodarstva
 • tablica kreditne zaduženosti
 • poslovni plan
 • ponude/predračuni/troškovnici/ugovori o kupoprodaju sukladno ulaganju
 • dokumentacija o legalitetu građenja (lokacijska dozvola, građevinska dozvola, potvrda glavnog projekta, rješenje o uvjetima građenja, idejni projekt, glavni projekt, izvedbeni projekt i sl.)
 • pisma namjere, (pred)ugovori o poslovnoj suradnji, (pred)ugovori o otkupu proizvoda i sl. dokumentacija o drugim izvorima financiranja (o drugim kreditima, leasingu, darovnicama i sl., dokumentirano raspolaganje vlastitim sredstvima poduzetnika ukoliko isto ne proizlazi iz poslovanja i sl.)

Ovisno o pravnom obliku poslovnog subjekta, potrebno je dostaviti i preslike:

 • statusne dokumentacije – Izvadak iz odgovarajućeg registra, Osnivački akti društva, Obavijest o razvrstavanju poslovnog subjekta prema NKD-u
 • financijske dokumentacije – BON2/SOL2, potvrda porezne uprave o nepostojanju duga, godišnje financijsko izvješće za protekle 2 poslovne godine, prijava poreza na dobit s potvrdom zaprimanja za protekle 2 poslovne godine, Prijava/Rješenje poreza na dohodak za protekle 2 godine poslovanja s prilozima (KPI, DI, TO)
 • kreditnog izvješća Hrvatskog registra obveza po kreditima
 • podataka o postojećim zaduženjima
 • životopisa osoba u vlasničkoj i upravljačkoj strukturi prijavitelja
 • preslike osobnih iskaznica osoba u vlasničkoj i upravljačkoj strukturi prijavitelja.

Ukoliko ulaganje sadrži građevinsku komponentu, potrebno je priložiti i sljedeću građevinsko-tehničku dokumentaciju:

 • dokaz vlasništva
 • ugovor ili predugovor o zajmu ili zakupu ili pravu korištenja ili pravu građenja ili kupoprodaji
 • akt za uporabu građevine ako se radi o radovima na postojećoj građevini ili kupoprodaji građevine
 • akt za građenje ili izvođenje radova
 • projektantski troškovnici svih potrebnih radova
 • ponude za sve potrebne radove i materijal

Ukoliko se prijavljuje fizička osoba na ESIF investicijski zajam, ne dostavlja svu gore navedenu dokumentaciju, već samo ono što se ne odnosi na dokumentaciju poduzeća jer to nema (primjerice ne dostavlja financijska izvješća).

ESIF zajam za obrtna sredstva

Potrebna dokumentacija za ESIF zajam za obrtna sredstva je pojednostavljena i reducirana što dodatno olakšava i ubrzava prijavu i odobrenje zajma, a poslovni plan se ispunjava kroz pitanja.

Od dokumentacije koja se popunjava i dostavlja, potrebno je ispuniti slijedeće:

 • obrazac zahtjeva za zajam
 • izjave o utvrđivanja statusa subjekta malog gospodarstva
 • tablica kreditne zaduženosti
 • poslovni plan kroz pitanja

Ovisno o pravnom obliku poslovnog subjekta, potrebno je dostaviti preslike:

 • statusne dokumentacije – dokument odobrenja za rad, Izvadak iz Registra stvarnih vlasnika
 • financijske dokumentacije – BON2/SOL2, potvrda porezne uprave o nepostojanju duga, godišnje financijsko izvješće, bruto bilanca, popis dugotrajne imovine
 • kreditnog izvješća Hrvatskog registra obveza po kreditima
 • preslike osobnih iskaznica osoba u vlasničkoj i upravljačkoj strukturi prijavitelja.

Svu dokumentaciju možete zatražiti online – BON2 možete zatražiti putem elektronskog bankarstva, zahtjev za izdavanjem potvrde o stanju duga moguće je podnijeti putem sustava elektroničkih usluga ePorezna, HROK i očitovanje o urednosti otplate možete zatražiti mailom od banke.

Obrasci za popunjavanje i detaljan popis dokumentacije su dostupni na službenim stranicama HAMAG-BICRO-a

Kako se prijaviti

Obzirom na situaciju u kojoj je kretanje ograničeno, savjetujemo korištenje on-line prijave za zajmove. Osim što se sve može popuniti i priložiti u sigurnosti svog doma, u svakom trenutku se može provjeriti i status predanog zahtjeva te reagirati u skladu s tim.

Što nakon predaje zahtjeva

Do sada se odluka o odobrenju ESIF investicijskih zajmova čekala u prosjeku 2 mjeseca. ESIf zajmovi za obrtna sredstva bi se mogli i brže odobravati jer se prilaže dosta manje dokumenata. Obzirom na trenutne okolnosti u zemlji, vjerujemo da će se nadležna institucija truditi rješavati zahtjeve što brže, no o tome će ovisiti i broj predanih zahtjeva i kompleksnost ulaganja.

Nakon pozitivne odluke potpisuje se ugovor, a novac sjeda otprilike tjedan dana nakon potpisivanja ugovora na poseban žiro račun koji se otvara samo za potrebe zajma. Nakon toga novac je potrebno namjenski potrošiti u roku od 3 do 6 mjeseci.

 

Ukoliko imate dodatnih pitanja ili želite procjenu prihvatljivosti projekta, možete nas kontaktirati na ured@uspjesankorak.hr. Molimo da u naziv maila navedete Upit za ESIF zajam, a u tekstu maila obavezno navedete slijedeće podatke:

Naziv i OIB poduzeća

Mjesto ulaganja

Iznos ulaganja

Kratki opis ulaganja

Pitanja koja imate u vezi zajma

Time ćete nam olakšati da se ukratko upoznamo s potencijalnim projektom i brže i točnije odgovorimo na upit.

Stojimo na raspolaganju i oko ostalih pitanja vezanih uz financiranje poduzeća, ulaganja i poslovanja.

Pogledajte i naše ostale članke iz Route 66.

Izbornik